پادکست شماره ۶

تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت بر اساس راهنمای ارزیابی برنامه زمانبندیGAO

در این پادکست به توضیح دلایل اهمیت wbsمیپردازیم.اولین دلیل اهمیت wbsاین است که سنگ زیربنای تمام پروژه هاست.تخصیص منابع،تعریف فعالیت ها و تمام اموری که در آینده انجام خواهد داد و دومین دلیل اینکه wbsیک ابزار ارتباطی بسیار مهم است.