پادکست شماره ۵

تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت بر اساس راهنمای ارزیابی برنامه زمانبندیGAO

در این پادکست در خصوص WBSتوضیح داده خواهد شد.ابتدا به تاریخچه WBSپرداخته می شود و سپس به مفهوم WBSکه ساختار سلسله مراتبی از کل کارهای پروژه و شامل تحویل شدنی های پروژه می باشد خواهیم پرداخت.