ماموریت ما:

  • توسعه قابلیت­ها وتوانایی­های سازمانی، مدیریتی و اجرایی، در زمینه ارائه خدمات طراحی مهندسی، مشاوره مدیریتی و مدیریت اجرایی

  • مدیریت و اجرای پروژه ها در بخش ساخت در سطح ملی و فراملی مطابق با استانداردهای جهانی

  • ارتقاء توانایی­ها و قابلیت­های ذی­نفعان پروژه­ ها شامل کارفرمایان، مشاورین، پیمانکاران و … با استقرار استانداردهای بین المللی و حرفه ای

  • ایجاد و توسعه دانش طراحی و تکنولوژی در صنایع مختلف و انتقال دانش فنی روز 

چشم انداز:

تلاش در جهت دستیابی به مجموعه ای معتبر وطراز اول در سطح کشور ومنطقه در زمینه ارائه خدمات مشاوره مهندسی ومدیریتی با دانستن اهمیت حرفه خود در تاثیرگذاری برجامعه و با قبول تعهد، نسبت به تخصص خود و جوامع حرفه ای که به آنها خدمت می کنیم.

اهداف ما:

۱- ارتقای دانش فنی و مهارتهای کارکنان و ایجاد شرایط متناسب جهت رشد و خلاقیت آنان از طریق توجه به امر آموزش

۲- طراحی و ارائه خدمات بر اساس استانداردهای فنی روزآمد با توجه به اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست

۳-ایجاد مکانیزمهای انگیزشی و ساختار مناسب و فضای تعامل و برخورد اندیشه برای بهره‌گیری از مشارکت کارکنان در زمینه ارتقاء مداوم کیفیت خدمات و فرآیندها

۴-افزایش رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی

۵- حضور موثر و مستمر در بازار رقابت و توسعه فعالیتها با بهره‌گیری از زیر ساخت‌های ایجاد شده شرکت

۶- بازنگری و پایش اهداف و خط مشی کیفیت شرکت جهت حصول اطمینان از بهبود مداوم کیفیت  و ارتقای محصول