محاسبه تاخیر در پرداخت پیش پرداخت

یکی از پرونده هایی که در چند روز گذشته در حوزه مدیریت ادعا وتهیه لایحه تاخیرات به  من ارجاع شد مربوط به پروژه ای بود که قسط دوم پیش پرداخت با تاخیر پرداخت شده بود واز طرفی صورت وضعیت در آن مقطع زمانی هنوز تهیه وارسال نشده بوده ولذا در فرمول محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر درپرداخت پیش پرداختها ی قسط دوم وسوم دچار اشکال میشه برای توضیح بیشتر موضوع اجازه بدید که تاخیر در پرداخت اقساط پیش پرداخت را باهم مرور کنیم

ابتدا باید  تأثیر ناشی از عدم پرداخت وجوه قرارداد در موعد مقرر را  درانواع قراردادها بدانیم:

 

  • در قراداهای مترمربع زیر بنا:

هر گاه كارفرما در پرداخت پيش پرداختها و يا پرداخت هاي موقت تأخير نمايد، به منظور جبران خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصل بدهي، كارفرما معادل ۱۵ درصد (سالانه) در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكار پرداخت مي نمايد.

چنانچه مجموع مطالبات پيمانكار كه بتاخير افتاده از ٢٠ درصد مبلغ اوليه پيمان تجاوز نمايد و كارفرما ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد با تقاضاي پيمانكار، كارفرما طبق ماده ٤٨ به پيمان خاتمه ميدهد. حداكثر خسارت پرداختي به پيمانكار ۲ درصد مبلغ اوليه پيمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نيست در اين حالت پيمانكار ميتواند در خواست خاتمه پيمان را اعلام و كارفرما به پیمان خاتمه می دهد

تاخيرات: كارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت بر طبق بند قبل  ميباشد و لذا تاخير در پرداخت صورتحساب پيمانكار موجب تاخيرات مجاز وي نميباشد

پس دراین نوع قرارداد تاخیر درپرداخت موجب تطویل مدت قرارداد نخواهد شد.

  • در قرارداهای PC وEPCکه شرایط عمومی پیمان این نوع قراداد ضمیمه اسناد قرارداد است:

چنانچه کارفرما نتواندظرف مدت مقرر در ماده ۵۳-۴صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت کندبه تناسب مدت تاخیر در پرداختهای مربوطه مبلغی به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار  درمدت تاخیر که میزان ان در شرایط خصوصی پیمان مشخص میشود به وی پرداخت می کند و در صورت تأخیر بیش از ۳ماه از سوی کارفرما  در پرداختها پیمانکار می تواند به استاند ماده ۶۹ خاتمه پیمان را درخواست کند

پس در این نوع قرارداد نیز تاخیر در پرداخت موجب تطویل مدت قرارداد نخواهد شدوتنها خسارت دریافت میکند ویا درخواست خاتمه پیمان میدهد.

 

  • در شرایط عمومی پیمانهای DB

در این نوع قرادادهانیز پیمانکار محق به دریافت خسارت تاخیر در پرداخت مطابق شرایط عمومی یاخصوصی پیمان خواهد بود واگر مهندس مشاور ظرف ۶۳ روز پس از دریافت صورت وضعیت و مدارک پشتیبان مربوطه، نسبت به صدور گواهی پرداخت، قصور کرده باشد، و پیمانکار ظرف ۸۴ روز پس از انقضای مهلت تعیین شده در مادۀ قبل ، طلب قابل دریافت خود در گواهی پرداخت میانی را، که پرداخت در این مهلت باید انجام می شد (به استثنای کسور مربوط به مادۀ ۵-۲ [دعاوی کارفرما])، دریافت نکرده باشد،پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان بدهد

پس دراین نوع قرارداد نیز تاخیر درپرداختها موجب تطویل مدت قرارداد نخواهدشدوتنها خسارت دریافت می کند ویا اینکه درخواست خاتمه پیمان میدهد

  • در قرادادهای با شرایط عمومی پیمان متعارف (نشریه ۴۳۱۱)

در این نوع از قرارداد طبق بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان  فقط قرارداد تمدید می گردد (محاسبه تأخیرات مجاز)واین بدان معناست که تنها در این نوع از قراردادها تاخیر درپرداخت موجب تطویل مدت پیمان خواهد شد واز این بایت خسارتی به پیمانکار تعلق نمی گیرد اگرچه درصورتیکه تاخیرات پیمانکار مجاز شد به اندازه مدت زمان تاخیرات مجاز پیمانکار می تواند درخواست هزینهای بالاسری،تعدیل و.. نماید.

نتیجه اینکه تنها در قراردادهای با شرایط عمومی پیمان متعارف (نشریه ۴۳۱۱) پیمانکار برای تاخیر درپرداختهای خود از سوی کارفرما می تواند مطالبه تطویل مدت زمان قرارداد کرده که بدین منظور از بخشنامه های ۵۰۹۰ و۱۳۰۰ وسایر بخشنامه های مرتبط باید استفاده کند

برگردیم به ابهام وسوالی که در این ارتباط وجود داشت:

معمولا پیش پرداخت در این نوع از قرادادها به صورت مرحله ای وطی چند مرحله ومبتنی بر چند مایلستون به پیمانکار پرداخت میشود به عنوان مثالی درصدی از پیش پرداخت پس از تحویل کارگاه ،درصدی از پیش پرداخت پس از تجهیز کارگاه ودرصدی هم مثلا پس از پیشرفت سی درصد مبلغ اولیه پیمان ولذا تاخیر درپرداخت قسط اول واقساط دوم وسوم دو فرمول مجرا خواهد داشت

تاخیر درپرداخت قسط اول پیش پرداخت از فرمول زیر محاسبه میشود:

 

که دران تتا مدت تاخیر درپرداخت وعبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت پیش پرداخت و۱۰ روز پس از تاریخ ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت از سوی پیمانکار به کارفرما

تاخیر درپرداخت اقساط دوم وسوم از فرمول زیر قابل محاسبه است

 

که در این فرمول

=آخرین صورت وضعیت ارسالی قبل از  تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت های فوق r1

=تاریخ تسلیم آخرین صورت وضعیت فوق منهای تاریخ دریافت قسط اول پیش پرداختt1

=تاخیر در پرداخت اقساط دوم وسوم(با رعایت ۱۰ روز فاصله زمانی از ارسال ضمانت نامه)  Ɵ۱

T= مدت اولیه پیمان

P=مبلغ اولیه پیمان

حالا سوالی که مطرح شده بود این بود که پرداخت  قسط دوم پیش پرداخت با تاخیر از سوی کارفرما پرداخت شده واین درحالی است که پیمانکار صورت وضعیتی دراین مقطع ارسال نکرده است یعنی درفرمول بالا کسر اول صفر خواهدشد. برای محاسبه  تاخیر درپرداخت پیش پرداخت اقساط دوم وسوم سه مسیر محاسبه وجود دارد:

مسیر اول  اینکه چنانچه  پیمانکار در ارائه ضمانت نامه تاخیری نداشته است ،با استناد به برنامه زمانبندی مصوب وگزارشهای روزانه وصورت جلسات ، پیمانکار کارکرد فرضی خودرا تا تاریخ قبل از ارائه ضمانت نامه  حساب کرده وکسر اول بدین ترتیب اعداد خود راخواهد داشت وفرمول قابل محاسبه خواهد بود

مسیر دوم  اینکه قسط دوم را به عنوان بخشی از پیش پرداخت اول در نظر گرفت وفرض کرد که قسط اول در دومرحله  پرداخت شده وفرمول محاسبه تاخیر در پرداخت  پیش پرداخت قسط اول را مبنا قرارداد ودوبار هربار درصدی که  پرداخت شده را درفرمول ضرب وتاخیرات را محاسبه کرد

مسیر سوم اینکه به دلیل عدم ارسال  صورت وضعیت  کارکرد از سوی پیمانکار تاخیری هم  ازبابت تاخیر در پرداخت پیش پرداخت قسط دوم به این پیمانکار تعلق نخواهد گرفت .

در پرسش وپاسخهای پیمانکاران از نظام فنی واجرایی کشور (سازمان مدیریت برنامه ریزی)هم احتمالا سوالی در این خصوص پرسیده شده باشه وپاسخی دریافت شده اگر چنین باشد آن پاسخ  مبنای قانونی خواهد داشت که البته من تا این لحظه چنین پاسخی را نیافتم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *