خدمات مشاوره مدیریت پروژه

ارزیابی سطح بلوغ دانش مدیریت پروژه سازمان برا اساس مدل های OPM3 – مدل بلوغ توانمندی CMM و مدل بلوغ P2MM

ارزیابی شایستگی مدیران پروژه بر اساس استاندارد PMCDF و تهیه نقشه راه توسعه مدیران پروژه سازمان

پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی EPM

استقرار دانش مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK ویرایش ششم و چهار چوب PRINCE2

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه PMO

خدمات مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه

خدمات مشاوره مدیریت ادعا (Claim Management)  شامل ادعا های ریالی و زمانی(لایحه تاخیرات)

استقرار سیستم مدیریت هزینه و حسابداری پروژه

پیاده سازی نظام مهندسی ارزش در سازمان و انجام خدمات مهندسی ارزش در پروژه

انجام مطالعات امکان سنجی اقتصادی (Feasibility Study)

تهیه مدل های مالی پروژه های فاینانس

انجام خدمات دفتر فنی پروژه

پیاده سازی مرکزکنترل اسناد DCC

اجرای پروژه به صورت مدیریت پیمان

آموزش مدیریت پروژه

کارگاه عملی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه برای استاندارد PMBOK ویرایش ششم

کارگاه عملی مدیریت پروژه EPC

دوره جامع آمادگی آزمون PMP

کارگاه پیاده سازی دفتر فنی مدیریت پروژه موفق PMO

دوره مدیریت هزینه و حسابداری پروژه

دوره تکنیک های تحلیل برنامه زمان بندی پروژه

دوره تربیت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

کارگاه آنالیز تاخیرات پروژه و تهیه لایحه تاخیرات

دوره مدیریت ادعا و مدیریت حقوقی پیمان

مبنای حقوقی شرایط عمومی و خصوصی پیمان

کارگاه مدیریت ریسک پروژه با نرم افزار PERTMASTER

کارگاه اموزش نرم افزار MSP پیشرفته

کارگاه آموزش نرم افزار Primavera  پیشرفته

دوره آموزشی مدیر  عامل حرفه ای شرکت پروژه محور

دوره اموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه با نرم افزار COMFAR