دفتر مدیریت پروژه PMO
یک دفتر مدیریت پروژه یک گروه یا بخشی در یک سازمان است که استاندارد های مدیریت پروژه را در سازمان تعریف و حفظ می کند. هدف اصلی PMO استاندارد سازی و پیروی از سیاست ها، فرآیند ها و روش های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد های مدیریت پروژه مانند PMBOK و Prince2 است. در طول زمان این دفتر منبع راهنمایی، مستند سازی و ارزیابی معیار های اجرای پروژه ها در سازمان است.
مزایای استقرار دفتر مدیریت پروژه
• کاهش پروژه های شکست خورده
• تحویل پروژه ها تحت بودجه ی سازمان
• افزایش بهره وری
• تحویل پروژه ها طبق زمان بندی پروژه
• صرفه جویی در هزینه