مدریت پیمان (پیمان مدیریت ) یا مدیریت پروژه به فرآیند راهبری یک پروژه  گفته می شود که طی این فرآیند ، وظایفی به عهده شرکت یا گروه مدیریت پیمان قرار می گیرد و مسئولیت اجرای کامل پروژه تا مرحله نهایی با هزینه کارفرما یا پیمانکار اصلی برعهده شرکت مدیریت پیمان گذاشته میشود .

معمولاً در زمان طرح یک موضوع بعنوان پروژه صنعتی ، عمرانی یا اجرایی ، بسته به حجم و مقیاس آن ، نوع قرارداد نیز متفاوت می باشد و در مواقعی که حجم پروژه اجرایی بالا باشد،یا پروژه پیچیدگی های زیادی داشته یا شرکت پیمانکار اصلی پروژه های متعدد داشته ویا در دانش مدیریت اجرایی پروژه ضعف داردو امکان مدیریت صحیح وکامل پروژه جدید را نداشته باشد  یک فرد ،گروه یا شرکت بعنوان شرکت پیمان مدیریت  منصوب گردیده و آنشرکت  بسته به نیاز اجرا در مراحل مختلف ، اقدام به عقد قرارداد با پیمانکاران جزء می نماید .

مواردی همچون تجهیزات مورد نیاز مانند ماشین آلات حفاری ، ابزار های اجرایی مانند موتور برق ، رکتیفایر و غیره ، موضوعی است که در قرارداد مشخص شده و نحوه استقرار آنها در کارگاه (محل اجرای پروژه ) و حتی زمان و نحوه جمع آوری آنها نیز در قرارداد مذکور مشخص می گردد .

مسئولیت انتخاب و تامین منابع انسانی و نیروی کار اعم از نیروهای زبده و متخصص و همچنین کارگران روز مزد ساده و موقتی نیز می تواند بعهده شرکت مدیریت پیمان باشد و همچنین مبالغ دستمزد دریافتی و نحوه پرداخت آن نیز جزء مواردی است که طبق توافق طرفین (کارفرما و شرکت مدیریت پیمان) در قرارداد لحاظ می گردد .

از مزایای این نوع از اجرا میتوان به این موضوع اشاره نمود که کارفرما (پیمانکار اصلی )می تواند با انتصاب نماینده یا فرد امین خود ، از روند اجرای پروژه آگاهی کامل داشته و نماینده مذکور نیز می تواند با دریافت گزارش کار هفتگی یا ماهیانه، از روند پیشرفت اجرای پروژه مطلع شده و همچنین هزینه های اجرای پروژه را نیز کنترل نماید.


 سوابق


مدیریت پیمان ساخت سالنهای جنبی (سینما،بالروم، هال وفضاهای جانبی)سالن همایشهای بین المللی امام خامنه ای اصفهان (همکار شرکت پیمانکاری کنکاش سروستان سپاهان)