شرکت توسعه وبهبود مدیریت پروژه سپاهان(SEPMCO) به دنبال ایجاد یک رابطه موثر دوطرفه سودمند با مشتریان وذی نفعان کلیدی خویش می باشد:

 

شرکت ساختمانی کنکاش سروستان سپاهان ، سازمان قطار شهری اصفهان و حومه ،  شرکت مهندسی توسعه وسازندگی سداد و……