فعالیتهای تجاری سازمانها به دوگروه فعالیتهای عملیاتی وپروژه ای تقسیم شده  که فعالیتهای عملیاتی شامل فعالیتهای تکراری ومداوم مانند تولید، ارائه خدمات وساخت میشوند و فعالیتهای پروژه ای شامل فعالیتهای یکتا ،نوآوریها وابتکارات مانند تولید محصول جدید، ایجاد سازمان جدید ،سرمایه گذاری جدید ،ایجادزیر ساخت جدید ویا بهبود محصولات ،زیر ساختها وفرایندهای موجود  می باشد .

در حقیقت تنها راهی که سازمانها می توانند تغییر کنند ،نوآوری  ایجاد  نمایند و مزیت رقابتی برای سازمان خود بوجود آورند  از طریق پروژه ها می باشد . با تقاضای روز افزونی که در عصر حاضر برای توسعه  و همچنین  نوآوری وجود دارد ، سهم فعالیتهای عملیاتی در اغلب سازمانها روبه کاهش وسهم پروژه ها روبه افزایش می باشد که این روند از ابتدای قرن بیستم آغاز شده است.

 بنابراین صرف نظر از اینکه نوآوری در مورد تولید یک محصول جدید است یا یک پروسه جدید یا یک زیر ساخت جدید ، به کارگیری  دانش مدیریت پروژه باعث ایجاد نتیجه ای موفق تر ،در زمانی کمتر  و با  صرف منابع کمتر  میشود.

با این رویکرد شرکت توسعه وبهود مدیریت پروژه سپاهان (SEPMCO )  به عنوان یکی از معدود شرکتهای مهندسی در ایران  جهت  ارائه خدمات تخصصی مدیریت پروژه در چهار حوزه از سال ۱۳۹۱ تا کنون درحال فعالیت می باشد.

 

  • آموزش تخصصی دانش مدیریت پروژه۱

  • مشاوره استقرار سیستمهای مدیریتی مبتنی بر استانداردهای بین المللی

  • اجرای پروژه بر اساس مبانی علمی دانش مدیریت پروژه

  •  همکاری تجاری با شرکتهای بین المللی 

 

 

 


اجتناب ناپذیر ساختن مدیریت پروژه برای کسب و کارها