پادکست شماره ۸

      تهیه برنامه زمانبندی معتبر و باکیفیت براساس استاندارد ارزیابی زمانبندیGAO

در این پادکست توضیح خواهیم داد که یکی از عوامل اعتبار و قدرت یک برنامه زمانبندی ارتباط منطقی بین فعالیت هاست که مسیر بحرانی پروژه،شناوری ها،پیش بینی های زمانی مثل تاریخ شروع و پایان و مایلستون ها را می سازد و هم چنین تحلیل تاخیرات براساس این شبکه زمانبندی انجام می شود.