مدیریت پروژه چیست؟شاه کلیدتوسعه ،بهبود و نوآوری سازمانی

فرایند کنترل هزینه

جاری
بازدید: 91
 در این مقاله سعی بر آن داریم که با روشن کردن مفهوم پروژه به بخشی از پاسخ سوال مدیریت چیست؟یا مدیریت پروژه چه کاربردی دارد؟بپردازیم.
به کارگیری پاسخ سوال “مدیریت پروژه چیست؟”در پروژه ها منجربه توسعه،بهبود و نواوری سازمانی خواهد شد!
 
فعالیتهای سازمانها به دوگروه فعالیتهای عملیاتی وپروژه ای تقسیم میشوند که فعالیتهای عملیاتی شامل فعالیتهای تکراری ومداوم مانند تولید، ارائه خدمات وساخت میشوند این درصورتی است که فعالیتهای پروژه ای شامل فعالیتهای یکتا وابتکارات مانند پرتاب محصول جدید،  ایجاد سازمان جدید ،سرمایه گذاری جدید ،بهبود محصولات موجود و.. می باشد .در حقیقت تنها راهی که سازمانها می توانند تغییر کنند ،استراتژی ونوآوری  ایجاد  نمایند یا مزیتهای رقابتی حاصل کنند از طریق پروژه ها می باشد لذا با تقاضای روز افزونی که در عصر حاضر برای رشد ونوآوری وجود دارد سهم فعالیتهای عملیاتی در اغلب سازمانها روبه کاهش وسهم پروژه ها روبه افزایش می باشد که این روند از ابتدای قرن بیستم آغاز شده است .
پروژه ها موتورهایی هستند که محرک  نوآوری از ایده تا تجاری سازی محصول می باشند واین درحالی است که پروژه ها محرکهایی هستند که سازمانها را بهتر ،قویتر وکارآمدتر می سازند(Shenhar.A ,2007. P5)
(مالکوم وثلی[۱] ۲۰۰۴) در گزارش تحقیقی خود بیان میداردکه  محققان آمریکایی که به عضویت PMI[2]در
آمده اند براساس آنالیز داده هایی که از اداره اقتصاد آمریکا حاصل شده است تخمین زدند که در سال۲۰۰۱ هر ساله بالغ بر ۲٫۳ تریلیون دلار صرف پروژه ها شده است که این مقدار معادل یک چهارم GDP  آمریکاست.ساخت وساز،تحقیق وتوسعه وتولید محصول جدید ،تولید نرم افزار ،تغییرات سازمانی و… مثالهایی از این پروژه ها می باشند لذابا انجام قیاسهای بیشتر میزان مخارج پروژه ها رابالغ بر۱۰ تریلیون دلار از GDP [3] کل جهان تخمین زده اند.
وثلی توضیح می دهد که دربیشتر تعاریف نوآوری به مدیریت پروژه بستگی دارد لذا صرف نظر از اینکه نوآوری در مورد تولید یک محصول جدید است یا یک پروسه جدید یا اینکه به دانش دراین زمینه کمک می کند یا نه،مدیریت پروژه نتیجه ای موفق تر ،در زمانی کمتر وبا صرف منابع کمتری را باعث  میشود.
وی در گزارش خود با استناد به گزارش های دپارتمان صنعت وتجارت دولت بریتانیا که هر ساله منتشر میشود بیان می دارد که تجارتهای ابتکاری موفق تر هستند . صنایع ابتکاری سریعتر رشد می کنند وبیشتر صادرات انجام میدهند ،رقابتی تر هستند ولذا تولید بیشتری دارند وچشم انداز آتی بهتری نیز خواهند داشت لذا درکل ۷%ارزشی که به صنعت تولید در بریتانیا افزوده میشود مربوط به ابتکار در انجام پروژه هاست البته این را نیز در نظر داشته باشید که برخی از پروژه های بهبود فرایندها نادیده گرفته شده است.وی با استناد به یکی دیگر از گزارشهای دولتی منتشر شده توسط بریتانیا بیان میدارد که نوآوری واستفاده از تکنولژی جدید وتولید محصول جدید محرک کلیدی در رشد تولید است و مسئول حدود دو سوم مجموع رشد اقتصادی بریتانیا در طول پنجاه سال گذشته بوده است که این کار بدون استفاده از مدیریت موثر پروژه ممکن نبوده است .
بازدید: 89تاریخ انتشار : 1397/11/01