مفهوم مدیریت زمان کسب شده(Earned schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه (p-factor)

فرایند کنترل هزینه

جاری
بازدید: 90
 کنترل پروژه و یا تحلیل وضعیت پروژه از منظر زمانی ،هزینه ای مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه به روش ارزش کسب شده انجام می شود.اما با توجه به تحلیل های انجام شده در این مقاله متوجه می شویم این فرمول ها برای تحلیل وضعیت پروژه از نظر زمانی در طول حیات پروژه مناسب نیست و لذا راهکار محاسبه شاخص زمان کسب شده پروژه مطرح و در پی آن به محسابه عدد p-factor(تبعیت زمانبندی پروژه)خواهیم پرداخت.

مفهوم مدیریت زمان کسب شده (Earned Schedule)

اگر به فرمول های محاسبه SPIوSVدقت کنیم متوجه می شویم که این فرمولها برای تحلیل وضعیت پروژه از منظر زمان در طول حیات پروژه یعنی از ابتدا تا انتهای چرخه حیات از قدرت واعتبار لازم وکافی برخوردار نبوده وتحلیل درستی از وضعیت پروزه ارائه نمی کنند.

باهم نگاهی به فرمول محاسبه SPIبیندازیم:

SPI=EV/PV

حتما به خاطر دارید که ارزش کسب شده پروژه از طریق فرمول EV= % x Budget (BAC) به دست میاد.

در پایان پروژه EV= 100%x BAC= BACولذا درپایان پروژه PV= BACخواهد بود و حاصل تقسیم EV/PVیک میشود این درحالی است که پروژه ممکن است روزهاو ماهها تاخیر داشته باشد .

این مفهوم درشکل زیر به خوبی نمایش داده شده است:

 

 

پس دیدیم که شاخص عملکرد زمانی پروژه SPIاز مجموعه شاخصهای سیستم مدیریت ارزش کسب شده در پایان پروژه درصورتیکه پروژه تاخیر داشته باشد غیر قابل استفاده است .

مفهوم زمان کسب شده اولین بار به دلیل ضعفهایی که شاخص     SPI( شاخص عملکرد زمانی پروژه )وپیش بینی های مبتنی براین شاخص داشت در سال ۲۰۰۳ توسط اقای لیپکه مطرح گردیدکه به جای محاسبه شاخص عملکرد زمانی بر اساس هزینه ،  ارزش کسب شده را مبتنی بر زمان محاسبه می کند

اجازه بدهید که این موضوع را با یک مثال بیشتر توضیح دهیم

در این مثال:

بودجه پروژه ۱میلیون دلارBAC=1M$

مدت زمان پروژه ۶ ماه PD=6

ارزش کسب شده:۳۰۰ دلارEV=300

ارزش برنامه ریزی شده: ۵۰۰ دلارPV=500

ما درماه سوم از پروژه هستیمAT=3

بنابراین:

SPI=EV/PV=300/500=0.6     , SV= EV-PV= -200$

حال در این شرایط شاخص زمان کسب شده پروژه چه عددی است؟ برای پاسخ به این سوال باید زمانی راکه مطابق برنامه باید ۳۰۰ دلار ارزش کسب می کردیم را پیدا کنیم برای کشف این نقطه تصویر EV را در PVبر روی محور زمان به دست می اوریم:

که در شکل زیر نمایش داده شده است:

حال با دانستن زمان کسب شده(ES)می توانیم شاخص راندمان عملکرد زمانی پروژه را مبتنی بر زمان کسب شده محاسبه کنیم:

SPIt= ES/AT= 2/3=0.67     ,SVt= ES-AT=2-3=-1

پیش بینی زمان خاتمه پروژه: PD/SPIt=6/0.67= 8.95 احتمالا درماه نهم پروژه خاتمه خواهد یافت

اگر فرض کنیم که در انتهای پروژه یعنی در ماه نهم هستیم وپروژه دارای  سه ماه تاخیراست  :

محاسبات ارزش کسب شده به چه ترتیبی خواهد شد؟

EV=100%x Budget= $1M

PV= Budget (BAC)= $1M     ES=PD=6 months       AT= 9 months

SV($)= EV-PV=0             SPI($)=EV/PV=1

SPI(t)= ES/AT= 6/9= 0.67                   SV(t)= ES-AT=6-9=-3 month

 

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه  (SCHEDULE ADHERENCE    ) یا همان P- FACTORE:

مفهوم تبعیت زمانبندی پروژه یا SCHEDULE ADHERENCEمفهومی است که همزمان با مفهوم زمان کسب شده  توسط اقای لیپکه در مقاله ای مطرح شد واز ان پس توسط دیگران بیشتر با آن پرداخته شد .

مفهوم مطابقت (تبعیت )برنامه زمانبندی مبتنی بر مفهوم زمان کسب شدهearned scheduleاست واز مقایسه پیشرفت پروژه محاسبه شده با ارزش کسب شده (EV)در مقایسه باES در زمان واقعی ATبه دست می اید.

عدد P-factor کوچکتر از یک به معنای فقدان مطابقت از زمانبندی هدف (یا خط مبنای مدل زمانبندی) است که ممکن است به دلیل  انحرافهای مختلفی که نسبت به  منطق شبکه زمانبندی برنامه خط مبنا(برنامه هدف)baseline ایجاد شده باشدبه عبارت دیگه هرچقدر عدد p-factoreبه یک نزدیکتر باشد به این معناست که  ما دراجرا بیشتر به زمانبندی مبنا پایبند بوده ایم وکمتر کارهای خارج از توالی انجام داده ایم ویا به عبارت دیگر وقتی مطابقت یا تبعیت از زمانبندی پروژه عددی کمی باشدیعنی اینکه ما  منطق پیش نیازی را رعایت نکرده ایم و  فعالیتهایی که باید مطابق برنامه انجام شوند را انجام نداده ایم ودرعوض فعالیتهایی که هنوز موعد زمانی شان نرسیده است انجام شده اند که البته دلیل ریشه ای این مشکل ضعیف بودن منطق پیشنیازی فعالیتهاست وبنابراین پروژه های با عدد p-factore(مطابقت- تبعیت زمانبندی)پایین ،دوباره کاریهای زیادخواهند داشت وهمچنین شاخصهای پیش بینی کننده اینده در این پروژه ها از دقت کافی برخوردار نخواهند بود پس در برنامه ریزی وکنترل پروژه دانستن مفهوم مطابقت برنامه زمانبندی یا همان عدد p- factore مهم وحیاتی است .

برای محاسبه عدد مطابقت زمانبندی دو فرمول وجود داره که یکی سخت گیرانه ودیگری سهل گیرانه:

فرمول سهل گیرانه تبعیت زمانبندی پروژه (فرمول شماره یک)

p-factor = sumiN min(PVi,ES, EVi,AT) / sumiN PVi,ES

N: The set of all activities of the project network

PVi,ES: The planned value of activity i at time ES

EVi,AT: The earned value of activity i at time AT

 

فرمول سخت گیرانه تبعیت زمانبندی پروژه:((فرمول شماره ۲)

p-factor = sumiN  (EVi,ES) / sumiN EVi,AT

basline


Progress In At

 


 

 

 

 

 

 

مثال محاسبه P-FACTOREبا دوفرمول:

 

  • محاسبه مطابقت زمانبندی پروژه(p- factore)با فرمول شماره یک:

+(P-factor = {min(10,10) + min(30, 30) + min(5, 5) + min(0.14*20, 0) + min(0.14*10, 0

min(40,40)+min(0.14*5, 5) + min(0, 0)} / {10 + 30 + 5 + 0.14*20 + 0.14*10 + 40 + 0.14*5 + 0} = 85.7 / 89.9 = 0.95

  • محاسبه مطابقت زمانبندی پروژه(p- factore)با فرمول شماره دو:

Pfactor=10+5+40+15+(.14*27.5)/10+5+40+5+30=73.8/90=0.82

بازدید: 69تاریخ انتشار : 1397/11/01