آموزش تهیه برنامه زمانبندی پروژه معتبر و با کیفیت بر اساس استاندارد GAO(کارگاه)

در این کارگاه به مباحث آموزش تهیه برنامه زمانبندی پروژه و همچنین تهیه برنامه زمانبندی پروژه پرداخته می شود که بر اساس تجربه سال های مدرس دوره می باشد.

همچنین در این کارگاه . مواردی که مطابق استانداردGAOبایددر تهیه برنامه زمانبندی پروژه های مختلف رعایت شود تا برنامه از کیفیت واعتبار مناسب برای استفاده در عمل پیداکند وبرنامه تبدیل به مد ل شبیه سازی شده ای از واقعیت شود بر روی برنامه زمانبندی یک پروژه واقعی پیاده سازی شده ومحاسبات مربوطه اعم از محاسبه تاخیرات ، پیش بینی تاریخهای آینده ، پیش بینی های مرتبط با برنامه ریزی منابع، محاسبات ارزش کسب شده زمانی و p_factor انجام میشود .
کیفیت واعتبار برنامه زمانبندی با سایر استانداردها مانند استانداردDCMAسنجیده
بازدید: 85تاریخ انتشار : 1397/11/16