دوره آمادگی آزمون pmpsepahanpm.com

دوره آمادگی آزمون pmp (بیانیه کار پروژه SOW)

/
.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;}…
wbs dictionarysepahanpm.com

دیکشنری ساختار شکست کار (WBS Dictionary)

/
دیکشنری ساختار شکست کار (WBS Dictionary) چیست ؟ …
مهندسی ارزش

مهندسی ارزش + ویدیو

/
.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;}…
مدیریت ادعا و مبانی حقوقی تاخیرات

مبانی حقوقی تاخیرات-تعاریف ومفاهیم

/
.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;}…
راهنمای ارزیابی برنامه زمانبندی پروژهGAO

ویدیو راهنمای ارزیابی برنامه زمانبندی پروژهGAO

/
.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;}…