پادکست ها

GAOپادکست شماره 8تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندارد

پادکست شماره 7-تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استانداردGAO

پادکست شماره 6تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندارد GAO

پادکست شماره -تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندارد GAO

پادکست شماره 4تهیه برنامه زمانیندی معتبر و با کیفیت براساس استاندارد GAO

پادکست شماره3 تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندراد GAO

پادکست شماره 2-تهیه برنامه زمانبندی معتبر و باکیفیت براساس استاندارد GAO

پادکست شماره 1تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت براساس استاندارد GAO