تحلیل کسب و کار

خدمات مشاوره تحلیل کسب و کار

مشاوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مشاور طراحی سازمان و ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت و برنامه ریزی تولید

کنترل تولید و پیاده سازی سیستم انبار داری صنعتی

خدمات مشاوره مدیریت کیفیت

مشاوره  نقشه راه توسعه سازمانی

خدمات مشاوره حقوقی شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی

خدمات آموزشی تحلیل کسب و کار

کارگاه عملی برنامه ریزی استراتژیک

کارگاه عملی برنامه ریزی تولید

دوره آموزشی کنترل تولید و موجودی و پیاده سازی سیستم انبارداری صنعتی

دوره آموزشی معماری سازمانی