پادکست شماره ۷

تهیه برنامه زمانبندی معتبر و با کیفیت بر اساس راهنمای ارزیابی برنامه زمانبندیGAO

 در این پادکست به ادامه توضیحات قبلی راجع به فرهنگ WBSدر تهیه برنامه زمانیندی پروژه براساس راهنمای ارزیابی زمانبندی GAOخواهیم پرداخت.

فرهنگ WBSیا WBS dictionaryیک سند تکمیلی و کمکی برای تهیه wbsدر برنامه زمانبندی می باشد.این سند در حوزه مدیریت محدوده ایجاد شده است و در برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه تکمیل می شود و آنچه در آن هست بستگی به موضوع پروژه دارد.