نوشته‌ها

مفهوم مدیریت زمان کسب شده(Earned schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه (p-factor)

/
کنترل پروژه و یا تحلیل وضعیت پروژه از منظر زمانی ،هزینه ای مطا…

مدیریت ارزش کسب شده-EVM(قسمت سوم)

/
گروه چهارم- معیارهای گزارش های تحلیلی و مدیریتی این دسته از از مع…
مدیریت ارزش کسب شده

مدیریت ارزش کسب شده-EVM(قسمت دوم)

/
             در این مقاله به ادامه مطالب مقاله قبل در مورد مع…