نوشته‌ها

آنالیز تاخیرات پروژه از طریق شناسایی رویدادهای تاخیر ALVدر روش 29R-03 AACE

/
شناسایی و تعیین رویدادهای تاخیر در آنالیز تاخیرات به دو روش انج…

آنالیز تاخیرات پروژه براساس راهنمای 29R-03 انجمن مهندسان هزینه آمریکا AACE:American Asso Ciation of Cost Engineers)

/
هدف از راهنمای آنالیز تاخیرات پروژه (روش 03-29Rاز AACEامریکا)  ار…