نوشته‌ها

مدیریت ارزش کسب شده-EVM(قسمت سوم)

/
گروه چهارم- معیارهای گزارش های تحلیلی و مدیریتی این دسته از از مع…