نوشته‌ها

مفهوم مدیریت زمان کسب شده(Earned schedule) و مطابقت زمانبندی پروژه (p-factor)

/
کنترل پروژه و یا تحلیل وضعیت پروژه از منظر زمانی ،هزینه ای مطا…