آمار نظرسنجی شرکت کننده های دوره های آموزشی در مورد مدرس

شیوه ارائه مطالب
شیوه برقراری ارتباط موثر با خوانندگان
شیوه پاسخگویی به سوالات
تسلط بر محتوا
استفاده موثر و مناسب از زمان
پویایی کلاس

آمار نظرسنجی شرکت کننده های دوره های آموزشی در مورد محتوای دوره

تناسب محتوای ارائه شده با شغل شما
مناسب بودن منابع تدریس و غنای مطالب ارائه شده
مناسب بودن مستندات ارائه شده (اسلایدها،مثالها و بسته های آموزشی)
تأثیرمطالب ارائه شده در ارتقاء دانش شما
میزان یادگیری شما در سمینار
قابلیت به کارگیری مطالب آموخته در شغل شما

گواهی نامه و رضایت نامه ها

مشتریان ما